سياست هاي سازماني

تاريخچه

در سال 1362( 1983 ) تاسيس گرديد

مديريت كيفيت

 

فضاي كاري

 

 

 

جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو
تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع