واحد جزواولين گروه سازندگان منتخب شركت ساپكو جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو

9002در سال 1376بوده است كه با حمايتهاي شايان تقدير آن شركت وشركت مشاور معرفي شده

.موفق به استقرار سيستم فوق در سال 1377گرديد

همچنين اين واحد در ادامه فعاليتهاي خود در زمينه استقرار نظام مديريت كيفيت مفتخر به اخذ

: گواهينامه هاي ذيل گرديده است

  رتبه B+ در سيستم ارزشيابي شركت سازه گستر سايپا

  رتبه B در سيستم ارزشيابي شركت ساپكو

  گواهينامه ISO 9001

  گواهينامه ISO TS/16949

  گواهينامه استاندارد ملي محصول از موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  گواهينامه اعتبارآزمايشگاه جهت انجام آزمون انواع تيغه وبازوئي برف پاك كن ازموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

  گواهينامه تحقيق وتوسعه ازوزارت صنايع.

  شايان ذكراست كه كارشناسان اين واحد در تدوين استاندارد ملي برف پاك كن افتخار فعاليت بعنوان يكي از همكاران موسسه

.استانداردوتحقيقات صنعتي رادراين زمينه داشته اند

  همچنين اين واحد در سال ( 2001 )1380بعنوان واحد نمونه استان تهران از طرف موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران شناخته شده

است .

  در حال حاضر نيز اين شركت نسبت به استقرار نظام كيفيت آزمايشگاهها مبتني بر استاندارد ISO/IEC17025

  اقدام نموده است ومراحل پاياني آنرا طي مينمايد.

 

محصولات

تيغه وبازوئي برف پاك كن انواع

تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع
مذاكره باچند شركت معتبراروپايي نهايتا شركت
z

فضاي كاري

سياست هاي سازمان

همكاران خارجي