شركت آرين ديد گستر فعاليت خودرادر زمينه توليدانواع تيغه وبازوئي برف پاك كن خودرواز سال 1362( 1983 ) باهدف تامين قطعات براي مصرف

در خط توليد كارخانجات خودروسازي داخلي وهمچنين تامين نياز بازار به قطعات فوق آغازنموده است.ودرحال حاضرظرفيت توليد سالانه آرين ديد

.گستر3.5 ميليون واحد انواع تيغه وبازوئي برف پاك كن ميباشد

 

سياست هاي سازماني

مديريت كيفيت

 

چارت سازماني

ارتباط با ما

تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع