مشتريان خودرو ساز

سياست هاي سازمان

تاريخچه

در سال 1362( 1983 ) تاسيس گرديد

فضاي كاري

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه

تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع