مديريت كيفيت

مشتريان خودرو ساز

فضاي كاري

PEUGEOT 405 -PARS ( PERSIA ) -ROA-GLI

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 4

طول : 440

نوع چفت بازو : 9*4

طول : 550

:كاربرد وسايل ساخت و مدل

PRIDE (NASIM-SABA-141)

Pride

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 3

طول : 450

نوع چفت بازو : 9*4

طول : 445

Samand

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 4

طول : 450

نوع چفت بازو : 9*3

طول : 480

PEUGEOT 206(PASSENGER SIDE)

نوع چفت تيغه : عصايي 8 * 3

طول : 332

نوع چفت بازو : 9*4

طول : 400

BENZ (KHAVAR)

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 2.5

طول : 500

نوع چفت بازو : 8*3

طول : 418

CITROEN-XANTIA

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 4

طول : 480

نوع چفت بازو : 9*4

طول : 558 600

نوع چفت تيغه : عصايي 8 * 3

طول : 332

PK
MAZDA

نوع چفت تيغه : عصايي 8 * 3

طول : 332

1600-2000 :كاربرد وسايل ساخت و مدل

Benz Bus

نوع چفت تيغه : عصايي 9 * 2.5

طول : 700

نوع چفت بازو : 12*4 12*3

طول :700

:كاربرد وسايل ساخت و مدل

BENZ BUS O355&O357 O302 1971> O303> 1974 O305G>79 O307 1973>

قطعات پرسي

قفل كن پلوس مهره چرخ جلو 405

واشر تسمه اي

بست اگزوز

تقويت گلوئي درب باك پرايد

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه

محصولات

تيغه وبازوئي برف پاك كن انواع