:سياستهاي سازمان

  استراتژی کلان سازمان

خط مشی کیفیت سازمان

استراتژی کلان سازمان

.  توليد و تامين قطعات خودرو با تمركز بر انجام فعاليتهاي مونتاژ قطعات و مجموعه‌ها در داخل سازمان

.استفاده از دانش فني منابع برون‌سازماني

.تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع برون‌سازماني در جهت تامين نيازهاي سازمان

.توسعه بازار در دو بخش صنايع خودروسازي و بازار قطعات يدكي خودرو

خط مشي كيفيت سازمان

 . شركت آرين ديدگستر براي افزايش رضايت طرفهاي ذينفع (مشتريان، تامين‌كنندگان، سهامداران، كاركنان و جامعه) اقدامات زير را سرلوحه

.فعاليت‌هاي خود قرار داده و متعهد به اجراي آن مي‌باشد

انطباق سيستم مديريت كيفيت با استانداردها ی بین المللی؛الزامات خاص مشتريان و ساير الزامات قانوني

بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت و افزايش اثربخشي آن

ارائه محصولات مرغوب با قيمت مناسب و تحويل به موقع آن به مشتريان

  دستيابي به ضايعات صفر

آموزش و ترويج فرهنگ كيفيت و مشاركت در بين همكاران

مشتريان خودروساز

ارتباط با ما

سياست هاي سازمان

محصولات

تاكيد بر استفاده از امكانات و تواناييهاي منابع

محصولات ما بعنوان قطعات اصلي(فابريك) در كليه